Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Polityka prywatności

Strona internetowa Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS) www.wcss.pl
§1 Definicja pojęć

Następujące zwroty i terminy użyte w niniejszej Polityce oznaczają:

1. Administrator serwisu / Danych osobowych – podmiot świadczący usługę 
elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także określający cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonalności Serwisu.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 ust 1 RODO).

3. Deklaracja dostępności – dokument umożliwiający zapoznanie się z informacjami 
dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego (WCSS) dla osób z 
niepełnosprawnościami.

4. Infrastruktura – zbiór sprzętu teleinformatycznego i usług udostępnionych 
Użytkownikom Serwisu.

5. Polityka prywatności – niniejszy dokument.

6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Serwis – strona internetowa Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego 
(WCSS), dostępna pod adresem wcss.pl lub/i www.wcss.pl.

8. Ustawa - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 2018, 
poz. 1000).

9. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą 
elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.


§2 Postanowienia ogólne

1. Poniższa Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych 
osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za 
pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

2. Poniższa Polityka prywatności zostaje udostępniona wraz z Deklaracją dostępności, które 
łącznie określają zasady korzystania z Serwisu.


§3 Administrowanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest:
Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław, NIP: 8960005851, 
REGON: 000001614. Administratora reprezentują Rektor i Prorektor ds. Organizacji 
i Rozwoju.
Kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza 
i danych umieszczonych na stronie pwr.edu.pl/kontakt.

2. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Siedziba IOD jest taka sama jak siedziba Administratora. Z IOD można się kontaktować 
poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz 
(w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratorów do przetwarzania 
danych osobowych) na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy 
stronami umowy (tj. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO).

4. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę Danych osobowych 
zgromadzonych w celu korzystania z Serwisu w sposób zgodny z RODO, Ustawą oraz 
niniejszą Polityką.


§4 Rodzaje gromadzonych danych

1. W trakcie zgłaszania problemu/awarii lub korzystania z formularza kontaktu w Serwisie
Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, takich jak:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa organizacji Użytkownika (opcjonalnie),
c) adres e-mail,
d) numer telefonu (opcjonalnie)

2. Dodatkowo będą zbierane dane charakteryzujące sposób korzystania Użytkownika 
ze strony internetowej:
a) adres IP komputera Użytkownika,
b) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, 
c) inne informacje transmitowane protokołem HTTP/HTTPS. 


§5 Cel i zakres przetwarzania i udostępniania informacji

1. Wszelkie informacje gromadzone o Użytkowniku, w tym również te w trakcie zgłaszania 
problemu/awarii lub korzystania z formularza kontaktu są wykorzystywane wyłącznie 
w celach administracyjnych, operacyjnych – dla monitorowania, raportowania oraz 
bezpieczeństwa użytkowników i ich danych. Informacje te mogą być udostępnione 
zarządcom Infrastruktury, z której korzysta Użytkownik, do użytku wyłącznie w powyżej 
wymienionych celach.

2. Przez korzystanie z wyżej wymienionych formularzy na stronie Użytkownik wyraża zgodę 
na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, kopiowanie, a w razie potrzeby także na 
anonimizację, pseudonimizację, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika 
przez Administratora – w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oraz 
w celach określonych powyżej.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do zgłoszenia 
problemu/awarii lub skorzystania z formularza kontaktu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Użytkownika danych, 
lecz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych 
osobowych przez Użytkownika.

5. Dane osobowe Użytkowników w innym niż wymienione powyżej zakresie nie będą 
udostępniane stronom trzecim, chyba że przepisy odrębne nakładają na Administratora 
obowiązek ich udostępnienia odpowiednim organom państwowym. Administrator może 
udostępnić wgląd do danych personelowi stron trzecich realizujących na rzecz 
Administratora umowy serwisowe sprzętu lub oprogramowania stanowiącego element 
składowy Infrastruktury, w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego działania 
strony oraz w celach określonych w ust. 1.


§6 Zarządzanie informacją

1. Osoba, której dotyczą przetwarzane dane, ma prawo żądania dostępu do nich, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych z związku z przetwarzaniem w oparciu o prawnie 
usprawiedliwiony interes administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 
Użytkownikowi w szczególności przysługuje prawo żądania od Administratora 
uzupełnienia, uaktualnienia oraz usunięcia danych osobowych. Żądania takie można 
przedstawiać poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub bezpośrednio na adres 
mailowy: kontakt@wcss.pl

2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane od momentu wystąpienia działań 
Użytkownika na stronie (do których wykonania niezbędne było podanie danych 
osobowych) do upływu maksymalnie 90-ciu dni od ich zarejestrowania w serwisie, chyba 
że przepisy odrębne nakładają na Administratora obowiązek ich dłuższego 
przechowywania.

3. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych, jeśli uzna je za niezgodne z RODO i przepisami dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych.


§7 Pliki Cookie

1. W celu lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkowników wykorzystywane są pliki 
cookie.

2. Pliki cookie służą do identyfikacji Użytkownika na podstawie aktywnej sesji. Zawartość 
plików cookie nie pozwala na identyfikację Użytkownika poza Serwisem.

3. Pliki cookie przechowywane są w celu:
a) dostosowania ustawień Serwisu do potrzeb Użytkownika;
b) weryfikacji sesji Użytkownika, gdy korzysta z Serwisu w zakresie zgłaszania 
problemu/awarii lub używania formularza kontaktowego.
c) tworzenia statystyk wykorzystania poszczególnych podstron Serwisu;
d) identyfikacji sposobu poruszania się po Serwisie.


§8 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności 
bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania 
i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności 
w zakresie przetwarzania Danych osobowych, o czym poinformuje Użytkowników za 
pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze 
korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki 
Prywatności. 

3. Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.

4. Postanowienia Polityki wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie 
krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Serwisu.

5. Polityka prywatności przyjęta dnia 1 czerwca 2022 r.

Dokument do pobrania

Polityka prywatności strony internetowej Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomuterowego