Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Rada Użytkowników WASK

Rada Użytkowników WASK sprawuje rolę opiniodawczą w stosunku do działań WCSS. Skład rady ustalany jest na kolejne kadencje. Obecna kadencja trwa od 2020 r. do 2024 r.
1
Mgr inż. Marek Śliwiński

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

2
Mgr inż. Marek Śliwiński

PAN O/Wrocław

3
Ppłk rez. dr inż. Leszek Wolaniuk

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

4
Mgr Jacek Kotowicz

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

5
Dr Artur Rot

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

6
Mgr Damian Mroczyński

Uniwersytet Wrocławski

7
Mgr inż. Krzysztof Grzegorczyk

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

8
mgr inż. Sebastian Ploch

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

9
Adam Tomal

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

10
Ks. dr Jerzy Witczak

Papieski Wydział Teologiczny

11
Prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba

Politechnika Wrocławska - Przewodniczący RU WASK

12
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

13
Mgr inż. Krzysztof Hebzda

Akademia Medyczna we Wrocławiu

14
Mgr inż. Bartosz Ryszkowski

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu

Regulamin

Regulamin Rady Użytkowników WASK

§ 1.

Uwagi wstępne

Rada Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (zwana dalej Radą) została powołana na podstawie Aneksu do Porozumienia uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych z dnia 4 maja 1994 roku w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłego korzystania z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz z komputerów dużej mocy obliczeniowej (zwanego dalej Porozumieniem).
Swe zadania Rada realizuje zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2.

Skład Rady

W skład Rady wchodzą:
prorektorzy do spraw nauki tych uczelni wrocławskich, które są sygnatariuszami Porozumienia,
trzy osoby delegowane przez Oddział Wrocławski PAN i wrocławskie instytuty PAN, będące sygnatariuszami Porozumienia,
jedna osoba delegowana przez pozostałych sygnatariuszy Porozumienia,
przewodniczący Środowiskowego Zespołu Koordynacyjnego, o którym mowa w §4 ust.4. Członkowie Rady wymienieni w ust.1b i 1c są delegowani do niej na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, w sposób określony odrębnymi porozumieniami odpowiednich sygnatariuszy Porozumienia.
Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję kierowniczą we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (zwanym dalej Centrum).

§ 3.

Zadania Rady

Rada kreuje politykę środowiskową dotyczącą informatycznych zasobów sprzętowych i programowych oraz relacji z operatorami sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
sporządza lub opiniuje inne wnioski, ekspertyzy, oceny, itd., wymagane przez Komitet Badań Naukowych lub inne instytucje, uczestniczy, poprzez swoich delegatów, w konferencjach, seminariach, naradach, itp. z zakresu swojej działalności,
Rada pełni rolę Rady Centrum w rozumieniu § 25 p.8 Statutu Politechniki Wrocławskiej.
Rada sprawuje rolę opiniodawczą w stosunku do Centrum. W szczególności do zadań Rady należy:
opiniowanie ogólnych kierunków działania Centrum,
opiniowanie i zatwierdzanie wniosków do Komitetu Badań Naukowych lub innych instytucji o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z informatyką i jej zastosowaniami,
opiniowanie planów rozwoju sieci miejskiej i zasobów superkomputerowych,
opiniowanie i zatwierdzanie cennika usług,
opiniowanie kandydatów na zastępców kierownika Centrum, opiniowanie rocznych planów działalności Centrum,
opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum.

§ 4.

Organy i formy działania Rady

Rada wybiera spośród swoich członków Prezydium, złożone z przewodniczącego i jego dwóch zastępców. W skład Prezydium powinien wchodzić, co najmniej jeden z członków Rady wymienionych w § 2 ust.1a i co najmniej jeden z członków Rady wymienionych w §2 ust.1b.
Rada określa długość kadencji Prezydium.
Prezydium wyznacza sekretarza Rady, który może nie być jej członkiem. Prezydium informuje o tej decyzji na pierwszym po jej podjęciu posiedzeniu Rady.
Stałym organem Rady jest Środowiskowy Zespół Koordynacyjny (zwany dalej Zespołem). Jego zadaniem jest przygotowywanie dla Rady opinii i propozycji rankingu wniosków dotyczących sieci lokalnych, baz danych i oprogramowania, rozwoju zasobów Centrum i WASK oraz innych ekspertyz lub opinii.
Rada może powołać komisje do wykonania określonych prac lub przedyskutowania określonych zagadnień. Rada ustala zakres i tryb pracy takich komisji, ustala ich skład i czas trwania. Rada może delegować na komisje część swych uprawnień, określając wyraźnie ich zakres i długość trwania tej delegacji.
Między posiedzeniami Rady szczególnie pilne decyzje może podjąć w jej imieniu Prezydium, powinno ono jednak na najbliższym posiedzeniu Rady poinformować, dlaczego i jakie decyzje podjęło. Rada ma obowiązek przyjąć te decyzje do akceptującej wiadomości lub uzasadnić odmowę takiej akceptacji.
Rada wybiera swego delegata lub delegatów do Rady Użytkowników NASK.

§ 5.

Posiedzenia Rady

Rada zbiera się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenie zwołuje i porządek obrad ustala przewodniczący Rady (a w razie jego nieobecności zastępca) z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Założycielskiej, na wniosek kierownika Centrum lub na wniosek, co najmniej trzech członków Rady. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, wraz z porządkiem obrad i innymi niezbędnymi materiałami, powinno być wysłane do jego uczestników najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Od tego 14-dniowego wyprzedzenia można jednak odstąpić, jeśli na posiedzeniu powinny być rozpatrzone wyjątkowo naglące sprawy. Osoba, która zwołała posiedzenie Rady (ust. 2), ma prawo zaprosić do udziału w nim osoby niebędące członkami Rady, jednak ich imienną listę powinna udostępnić zebranym na początku posiedzenia. Każdy inny członek Rady ma prawo zaprosić do udziału w jej posiedzeniu,(ale bez prawa głosu) jednego doradcę lub eksperta, jednak powinien przed posiedzeniem zawiadomić o tym pisemnie lub telefonicznie osobę, która je zwołała lub sekretarza Rady. Członek Rady niemogący uczestniczyć w jej posiedzeniu ma prawo delegować na nie imiennie swego zastępcę i upoważnić go do głosowania nad wszystkimi lub tylko nad ściśle określonymi uchwałami przewidzianymi w porządku obrad, jednak o tych decyzjach powinien pisemnie zawiadomić przed posiedzeniem osobę, która je zwołała lub sekretarza Rady. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca. Uchwała Rady jest prawomocna, jeśli w czasie głosowania nad nią liczba jej członków obecnych na posiedzeniu Rady przewyższa, co najmniej o jedną osobę 50% ogółu jej członków. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Rady dotyczące spraw personalnych, w tym wymienionych w §4 ust.1, zapadają w głosowaniu tajnym. Uchwały Rady dotyczące innych spraw zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że Rada w konkretnych przypadkach zdecyduje inaczej. Z każdego posiedzenia Rady jej sekretarz sporządza protokół, przedstawiany Radzie do akceptacji na następnym posiedzeniu.

§ 6.

Inne postanowienia

Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej organów wymienionych w §4 (zakup materiałów biurowych, koszty osobowe obsługi sekretariatu, opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych itd.) pokrywa Centrum. Preliminarz tych wydatków na określony rok kalendarzowy Rada powinna uchwalić i przekazać Centrum do końca III kwartału poprzedniego roku. Wydatki związane z działalnością Rady wchodzą w koszty utrzymania sieci. Obsługę techniczną Rady i jej organów zapewnia Centrum. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają odpowiedniej uchwały Rady podjętej w normalnym trybie i jej zaakceptowania przez Radę Założycielską. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Radę Założycielską. Uwaga: Rada Założycielska zatwierdziła Regulamin w dniu 28 marca 2000 roku.