Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

AZON 2.0

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 miał na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz poszerzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Zakładał cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych.
W ramach projektu AZON 2.0 baza zasobów została powiększona o kolejne 22 550 dokumentów (w pierwszej edycji udostępniono ponad 40 tys.), a 5200 zostało dodatkowo zdigitalizowanych (zasoby często nigdzie wcześniej niepublikowane).

Projekt był realizowany przez Politechnikę Wrocławską wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Cele szczegółowe projektu:
  • Ułatwienie dostępu do zasobów nauki udostępnianych przez realizatorów projektu poprzez rozbudowę platformy informacyjnej Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0.
  • Ułatwienie dostępu do zasobów dla osób niewidzących, niedowidzących i niesłyszących poprzez dostosowanie wybranych zasobów i sposobu ich prezentacji do standardów WCAG 2.0.
  • Zwiększenie liczby osób korzystających z zasobów poprzez bezpłatne udostępnianie wysokojakościowych danych na platformie AZON 2.0 oraz szeroką promocję i podniesienie kompetencji osób udostępniających zasoby, jak i je ponownie wykorzystujących.
  • Zwiększenie liczby i jakości zasobów nauki udostępnianych on­line poprzez digitalizację zasobów niecyfrowych oraz dostosowanie formatów istniejących zbiorów cyfrowych do standardów interoperacyjności, otwartości i dostępności.
  • Ułatwienie użytkownikom ponownego wykorzystania zasobów poprzez opatrzenie ISP metadanymi, możliwość automatycznego pobierania i maszynowego odczytu oraz udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów dla programistów (API).
WCSS odpowiadał w projekcie za realizację zadania nr 1: Przygotowanie systemu informacyjnego AZON 2.0. Koordynował również rozwój słownika e-science.pl, m.in. dostosowanie słownika i paneli zarządzania do wymagań SKOS.

Grupą docelową platformy AZON są wszyscy zainteresowani zasobami naukowymi udostępnianymi przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 czerwca 2020 r.
Data zakończenia projektu: 28 lutego 2023 r.
Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC.02.03.01-00-0075/19)

Strona internetowa projektu